అధిక ధరలు, పన్నుల భారాలకు నిరసనగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో మే 30 న కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద ధర్నాలు

Event details

అధిక ధరలు, పన్నుల భారాలకు నిరసనగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో మే 30 న కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద ధర్నాలు
Date & time 2022-05-30 00:00:00
Venue at collector offices
Open to
Cost
Categories అధిక ధరలు, పన్నుల భారాలకు నిరసనగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో మే 30 న కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద ధర్నాలు
Description

అధిక ధరలు, పన్నుల భారాలకు నిరసనగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో మే 30 న కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద ధర్నాలు

Event contact
Name
Email
Phone
Organisation Left Parties
Organisation Details అధిక ధరలు, పన్నుల భారాలకు నిరసనగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో మే 30 న కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద ధర్నాలు