75 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - సిపిఐ(ఎం)