ఖాళీగా ఉన్న ప్లాట్లు రాజధాని పేదలకు కేటాయించి ప్రభుత్వం తమ చిత్తశుద్ధిని రుజువు చేసుకోవాలి* - సిపిఎం డిమాండ్