చిత్తూరు ప్రభుత్వాసుపత్రిని ప్రైవేట్ యాజమాన్యానికి..2_07_2015