నూతన రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం కోసం సెప్టెంబర్ 15 ప్రదర్శన