రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అసమర్ధత వల్లనే గోదావరి పుష్కర మహా విషాదం..14.07.2015