నైజాం న‌వాబు, బ్రిటీష్ వారికి కూడా బుద్ధి చెప్పిన చ‌రిత్ర తెలుగు వారిది