ఉచిత విద్యుత్ యధాతథంగా కొనసాగించాలి GO నెం 22 ను వెనక్కు తీసుకోవాలి.