అంతర్వేది రథం దోషుల్ని వెంటనే పట్టుకొని శిక్షించాలి