డీఎడ్ విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహించాలని కోరుతూ...