కృష్ణా జలాలపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తో చర్చించి పరిష్కరించాలి