రాష్ట్రంలో జలవనరుల పై అజమాయిషీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఉండాలి