సాక్షర భారత్‌ (వయోజన విద్యా శాఖ)లో పని చేసిన 21 వేల మందికి తిరిగి ఉద్యోగ అవకాశం ఇవ్వాలని