మత్స్యకారుల వృత్తిని కాపాడాలి.. జి.వో. 217 ను రద్దు చేయాలి