సిపిఎం 23వ అఖిల భారత మహాసభ_బహిరంగ సభ live from kannur