నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా ఏప్రిల్‌ 25న గ్రామ సచివాలయాల వద్ద నిరసనలు - వామపక్ష పార్టీల పిలుపు

Event details

నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా ఏప్రిల్‌ 25న గ్రామ సచివాలయాల వద్ద నిరసనలు - వామపక్ష పార్టీల పిలుపు
Date & time 2022-04-25 00:00:00
Venue నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా ఏప్రిల్‌ 25న గ్రామ సచివాలయాల వద్ద నిరసనలు - వామపక్ష పార్టీల పిలుపు
Open to
Cost
Categories నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా ఏప్రిల్‌ 25న గ్రామ సచివాలయాల వద్ద నిరసనలు - వామపక్ష పార్టీల పిలుపు
Description

నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా  ఏప్రిల్‌ 25న గ్రామ సచివాలయాల వద్ద నిరసనలు - వామపక్ష పార్టీల పిలుపు

Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details