ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం 'జనం కోసం సిపిఎం' నినాదంతో సాగుతున్న 'ఇంటింటికీ సిపిఎం'