కమ్యూనిస్టు ఉద్యమానికి విశిష్ట సేవలందించిన మార్క్సిస్టు మేధావి ఇఎంఎస్ నంబూద్రిపాద్.