పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మోటూరి హనుమంతరావు వర్ధంతి నివాళి