కేరళ సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యాలయంపై బాంబుదాడికి వామపక్షాల ఖండన