విలీనం పేరుతో పాఠశాలల్ని మూసివేయవద్దు - సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌