పాల ఉత్పత్తులైన పెరుగు, లస్సీ, మజ్జిగ ప్యాకెట్స్‌పై పెంచిన జిఎస్టీని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి - సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌