వెంటనే స్థానిక సంస్థల నిధులను బదిలీ చేయాలని, సిఎఫ్‌ఎంఎస్‌ నుండి స్థానిక సంస్థలను మినహాయించాలని కోరుతూ...