రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని మున్సిపల్‌ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించి సమ్మెను విరమింపచేయాలి