వరద బాధితులకు అండగా నిలబడండి పార్టీ కార్యకర్తలకు, రాష్ట్ర ప్రజలకు సిపియం విజ్ఞప్తి