గ్రీన్ కో భూబాధితులకు నష్టపరిహారం, పునరావాసం కోసం పోరు