ఆగష్టు 1 నుండి 15 వరకు ప్రచారోద్యమాన్ని జయప్రదం చేయండి - సిపిఎం పిలుపు