సిపిఎస్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వ  ప్రతిపాదనను తిరస్కరించాలి. ఉపాధ్యాయులపై యాప్‌లను రుద్దొద్దు : సిపిఐ(ఎం)