రాజధాని కొరకు జరిగిన పాదయాత్రలో పాల్గొన్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు