"బిజెపి పాలన - ప్రజలపై భారాలు" ఫొటో ప్రదర్శన ను ప్రారంభించిన వి. శ్రీనివాసరావు.