నెల్లూరులో "దేశ రక్షణ భేరి" జాతాను ప్రారంభించిన CPM రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు