శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టిన మధ్యంతర నివేదికపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల కమిషన్ స్పందించాలి. సమగ్ర న్యాయ విచారణ జరిపించాలి.