పోలవరం బాధితులను ఆదుకోవాలి - సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు