విజయవాడ సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయంలో 105వ అక్టోబర్ విప్లవ వార్షికోత్సవం..