స్వచ్ఛ రాజకీయాలకు స్వరాజ్యం స్పూర్తి సంస్మరణ సభలో వక్తలు