పాటూరు రామయ్య గారి అభిప్రాయాలతో పార్టీకి సంబంధం లేదు