స్మార్ట్‌ ప్రీపెయిడ్‌ మీటర్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వ షరతులకు ఖండన. రాష్ట్ర పభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించాలి.