మేడే శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్పలేని మోడీని సాగనంపాలి - పతాకావిష్కరణలో సిపిఎం రాష్ట్రకార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు