కుండపోత వర్షాల వాళ్ళ పంటలు నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి