మత్స్యకార భరోసా భృతి రాష్ట్రంలోని  మత్స్యకారులందరికీ అందించాలని కోరుతూ..