*విద్యుత్ బిల్లులో అదనపు చార్జీలు* వేయడాన్ని నిరసిస్తూ విశాఖ జిల్లాలో సర్వే