సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ