విశాఖలో జరుగుతున్న 24గంటల నిరాహారదీక్షను ప్రారంభించిన వి.శ్రీనివాసరావు