విజయవాడలో మండుతున్న ధరలు, పెరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు