ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నవారిపై కేసులు ఉపసంహరించాలి - సిపిఐ(ఎం) డిమాండ్‌