జీడిమామిడి గింజలను ఆర్‌బికెల ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని, రైతులను, కార్మికులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ...