విజయవాడ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడుతున్న CPM రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు