పోలవరం వరద ముంపు ప్రాంతాలను ఆదుకోవాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రికి వ్రాసిన లేఖ