ఎన్నికలకు మేము సిద్దం..

విజయవాడ లో ప్రారంభమైన CPM ప్లీనం సమావేశాలు