ప్రజా ప్రణాళిక అమలుకు పోరాటం - ప్రజా ప్రణాళిక విడుదల - కులగణనకు చట్టబద్ధత కల్పించాలి